Regional Interfaith Exchange Programme Kicks Off | RSIS