Asia Poised to Enter ‘New Golden Era’ - RSIS Asia Poised to Enter ‘New Golden Era’ - RSIS